Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 17/06 – uradno prečiščeno besedilo in 60/07) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica

1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje, ki jih mora poleg pogojev iz 17. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 17/06 – uradno prečiščeno besedilo in 60/07) izpolnjevati kadilnica.

2. člen
Kadilnica mora biti zaprt prostor v celotni površini vseh pripadajočih sten in stropa, z drsnimi vrati, ki se morajo samodejno zapirati in so običajno v zaprtem položaju. Zaprta okna in vrata se štejejo kot del stene.

Nad ali ob vratih kadilnice mora biti označba z dobro vidnim napisom »kadilnica« in z navedbo števila oseb, ki jih kadilnica lahko istočasno sprejme.

3. člen
Kadilnica mora biti opremljena s prezračevalnim sistemom, ki je sestavni del kadilnice, in je fizično ločen od drugega prezračevalnega sistema zaprtega javnega ali delovnega prostora, v katerem je kadilnica. S tobačnim dimom onesnažen zrak iz kadilnice ne sme prehajati v druge zaprte prostore zaprtega javnega ali delovnega prostora.

Prezračevalni sistem kadilnice mora delovati avtomatsko in zagotavljati, da ni uhajanja tobačnega dima v prostore iz prejšnjega odstavka tudi po tem, ko je zadnja oseba zapustila kadilnico.

4. člen
Prezračevalni sistem kadilnice mora glede na zaprt prostor, iz katerega je vhod v kadilnico, v sami kadilnici zagotavljati podtlak najmanj 5 Pa pri zaprtih vratih kadilnice.

Kadilnica mora biti opremljena z napravo, ki meri in prikazuje stanje podtlaka.

5. člen
Prezračevalni sistem kadilnice mora vključevati najmanj dovod vtočnega, odvod odtočnega zraka in izpust zavrženega zraka v atmosfero skladno s standardom SIST EN 13779.

Kot vtočni zrak v kadilnico je dovoljeno uporabiti zunanji zrak ali zrak iz prostorov z nizko stopnjo onesnaženosti zraka po standardu iz prejšnjega odstavka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko dodatno kot vtočni zrak v kadilnico uporabi tudi obtočni zrak iz kadilnice, če je ustrezno filtriran.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko odtočni zrak iz kadilnice odvaja v zaprt javni ali delovni prostor, če je ustrezno filtriran.

Šteje se, da sta obtočni in odtočni zrak ustrezno filtrirana, če prezračevalni sistem vsebuje plinski filter in filter lebdečih delcev po standardu SIST EN 1822, ki ves čas uporabe kadilnice filtrirata najmanj 99,9% tobačnemu dimu specifičnih sestavin.

Vtok zraka v kadilnico mora biti vsaj 35 l/s na osebo ob učinkovitosti prezračevanja 1,0 in ob upoštevanju zasedenosti površine poda kadilnice 0,7 m2/osebo.

V primeru, da se s tobačnim dimom onesnažen zrak iz kadilnice po prezračevalnem sistemu odvaja skozi druge prostore, mora biti odveden podtlačno.

Prvi preskus pravilnosti prezračevalnega sistema delovanja kadilnice se izvede skladno s standardom SIST EN 12599.

6. člen
Lastnik, najemnik ali upravitelj zaprtega javnega ali delovnega prostora, v katerem je kadilnica, mora zagotoviti, da je kadilnica skupaj s prezračevalnim sistemom vzdrževana v skladu z navodili proizvajalca in da ves čas uporabe ustreza določbam tega pravilnika.

7. člen
Lastnik, najemnik ali upravitelj zaprtega javnega ali delovnega prostora skladnost kadilnice s pogoji iz tega pravilnika dokazuje s tehnično dokumentacijo kadilnice oziroma prezračevalnega sistema, ki mora vsebovati tudi roke, na koliko časa je treba opraviti posamezne vzdrževalne postopke.

Tehnična dokumentacija kadilnice oziroma prezračevalnega sistema mora vsebovati podatke o koncentracijah nikotina, CO, kadmija in alveolarnega prahu ob polni obremenitvi kadilnice, ki se lahko pojavljajo v zaprtem javnem ali delovnem prostoru, kjer se nahaja kadilnica, ali v sosednjih zaprtih javnih ali delovnih prostorih.

Vrednosti snovi iz prejšnjega odstavka tega člena ne smejo presegati vrednosti določenih v predpisih s področja varnosti in zdravja pri delu.

8. člen
Čiščenje kadilnice se lahko izvaja samo takrat, ko se v kadilnici ne kadi.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 5803-15/2007-15

Ljubljana, dne 30. avgusta 2007

EVA 2007-2711-0075

Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje